ЕЛЕКТРОНСКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

Година: 2004 Број: 13
Датум на издавање: 12/31/2004

Општина: Совет на Општина Горче Петров
Тип:Решение

Наслов: Решение за објавување на Решение за избор Вршител на должноста Градоначалник на Општина Ѓорче Петров
Текст:Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/02) и член 47 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров (Сл. Гласник на Град Скопје бр.10/2003), В.Д. Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе :
Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Решение за избор Вршител на должноста Градоначалник на Општина Ѓорче Петров
Се објавува Решение за избор Вршител на должноста Градоначалник на Општина Ѓорче Петров, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на 57-тата Седница на Советот одржана на ден 28.12.2004 година.Број 08-1459/3-1
oд 10.01.2005 година
Скопје

В.Д.Г р а д о н а ч а л н и к,
Васил Толевски,с.р.