ЕЛЕКТРОНСКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

Година: 2011 Број: 10
Датум на издавање: 07/08/2011

Општина: Совет на Град Скопје
Тип:Програма

Наслов: Програма за одржување на градските гробишта во Скопје во периодот јули - декември 2011 година
Текст:Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ број 05.02) а во врска со член 5 од Законот за гробишта и погребални услуги (“Сл.весник на РМ“ број 86/2008,156/2010) Советот на Град Скопје на четириесет и шестата седница одржана на 7 јули 2011 година донесе

П Р О Г Р А М А
за одржување на градските гробишта во Скопје во периодот
јули - декември 2011 година

ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат видот и обемот на неопходните активности за редовно одржување на градските гробишта на подрачјето на Град Скопје.
Градските гробишта се со вкупна површина од 840.000 м2, на три локации: Бутел, Ѓорче Петров и Камник.
Гробишта „Бутел“ опфаќаат површина од 630.000 м2 од кои 42.589 м2 под сообраќајници, 41.220 m2 под зелени површини и 450.000м2 под гробни места (74.890 гробни места).
Гробиштата „Ѓорче Петров“ опфаќаат површина од 170.000 м2 од кои 1.800 m2 под сообраќајници и 43.986 м2 под гробни места (7.331 гробни места).
Гробиштата „Камник “ опфаќаат површина од 55.000 м2 од кои 975 m2 сообраќајници и 29.616 м2 под гробни места (4.936 гробни места).
Со оваа Програма на градски гробишта ќе се извршуваат работи на одржување на:

Заради усогласување на проблематиката на гробиштата и погребалните услуги со одредбите на Законот за гробишта и погребални услуги (“Сл.весник на РМ“ број 86/2008,156/2010), димензионирањето на активностите, а соодветно на тоа и на средствата, со оваа Програма е утврдено на полугодишно ниво.

1.Одржување на комуналната хигиена
Одржувањето на комуналната хигиена на гробиштата „Бутел“, „Ѓорче Петров “ и „Камник“ подразбира:


Миењето и метењето на сообраќајниците се врши во период од 01 април до 31 октомври или седум месеци во годината, а во период од 01 ноември до 31 март се врши само метење на главните сообраќајници и по потреба чистење на снег.
- Чистењето, собирањето и утоварот на сметот и неговото транспортирање од градските гробиштата ќе се врши континуирано преку целата година.
Во текот на програмираниот период од гробиштата „Бутел“се предвидува да се подигне од 1.675 m3 смет. Овие количини се пресметани врз основа на просечно 8 извршени закопи дневно, 20 помени, 6 дена верски празници 104 посети во саботи и недели, со вкупно 2,951,000 присутни посетители на годишно ниво.

Од гробиштата „Ѓорче Петров“ се предвидува да се подигне 451 m3 смет пресметано врз основа на просечно 1,5 извршени закопи дневно, 5 помени, 6 дена верски празници и 104 посети во саботи и недели, со вкупно 549,900 присутни посетители, на годишно ниво.
Од гробиштата „Камник“ се предвидува да се подигне 118 m3 смет. Количините се пресметани врз основа на просечно 0,5 извршени закопи дневно, 2 помена, 6 дена верски празници и 104 посети во саботи и недели со вкупно 238,000 присутни посетители, на годишно ниво.
Чистењето на снегот во зимските услови ќе се извршува машински по главните сообраќајници и рачно на патеките и споредните сообраќајници.
ПРЕСМЕТКА
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Бутел”
Ред.бр.
Вид на операција
површина
во м2
колич. на работа
Вкупно површин
м2
ед. цена
ден.
износ
а)Одржување на комунална хигиена на сообраќајниците:
- Рачно миење со црево и метење на улици
11965
14 пати
167510
4,00 ден.
670.040,00 ден.
-
Само метење на улици
42589
50 пати
2129450
0,60 ден.
1.277.670,00 ден.
планирани средств вкупно:
1.947.710,00 ден.
б) собирање, утовар и транспорт на сметот:
- Собирање на сметот
630.000
4 пати
2520000
3,78 ден.
9.525.600,00 ден.
-
Утовар и транспорт на сметот од гробиштата
69.8m³ при едно изнес.
24 пати
1675м³
567,00 ден.
949.725,00 ден.
Планирани средств вкупно:
10.475.325,00 ден.
в)Чистење на снегот во зимски услови
-
Рачно чистење на снег
42589
10пати
425890
0,60 ден.
255.534,00 ден.
-Машинско чистење на снег
11965
10пати
119650
0.84 ден.
100.506,00 ден.
Планирани средства вкупно:
356.040,00 ден.
СЕ ВКУПНО: а+б+в=
12.779.075,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта “Ѓорче Петров”

Ред.бр.
Вид на операција
Површина во м2
колич. на работа
вкупно површина во м²
ед. цена
ден.
износ
а)Одржување на комунална хигиена на сообраќајниците:
- Рачно миење со црево и метење на улици
1800
14 пати
25200
4,00 ден.
100.800,00 ден.
-
Само метење наулици
1800
50 пати
90000
0,60 ден.
54.000,00 ден.
Планирани средства вкупно:
154.800,00 ден.
б) Собирање, утовар и транспорт на сметот:
-Собирање на сметот
170000
4 пати
680000
3,78 ден.
2.570.400,00ден .
-
Утовар и транспорт на сметот од гробиштата
18.8м³ при едно изнес.
24 пати
451м3
567,00 ден.
255.771,00 ден.
Планирани средства вкупно:
2.826.117,00 ден.
в)Чистење на снегот во зимски услови
-
Рачно чистење на снег
1800
10 пати
18000
0,60 ден.
10.800.00 ден.
Машинско чистење на снег
1800
10 пати
18000
0.84 ден.
15.120,00 ден.
Планиани средства вкупно:
25.920,00 ден.
СЕВКУПНО: а + б + в =
3.006.837,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Камник”

Ред.бр.
Вид на операција
Површина во м2
колич. на работа
вкупно површина м²
ед. Цена
ден.
износ
а)Одржување на комунална хигиена на сообраќајниците:
-Рачно миење со црево и метење на улици
600
14 пати
8400
4,00 ден.
33.600,00 ден.
-
Само метење наулици
600
50 пати
30000
0,60 ден.
18.000,00 ден.
планирани средств вкупно:
51.600,00 ден.
б) Собирање, утовар и транспорт на сметот:
-Собирање на сметот
55000
4 пати
220000
3,78 ден.
831.600,00 ден.
-
Утовар и транспорт на сметот од гробиштата
4.9м³ при едно изнес.
24 пати 118м³
567,00ден.
66.907,00ден.
планирани средства вкупно:
898.506,00 ден.
в) Чистење на снегот во зимски услови
-
Рачно чистење на снег
600
10 пати
6000
0,60 ден.
3.600,00 ден.
Машинско чистење на снег
600
10 пати
6000
0.84ден.
5.040,00 ден.
Планирани средства вкупно:
8.640,00 ден.
СЕ ВКУПНО: а +б + в = 958.887.75
958.746,00ден.

Рекапитулар:
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Бутел”
12.779.075,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Ѓорче
Петров”
3.006.837,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Камник”
958.746.00 ден.
Вкупно:
16.744.658,00 ден.
ДДВ 5%:
837.232,90 ден.
Се Вкупно:
17.581.891,00 ден.
1.Одржување на зеленилото - Одржувањето на зеленилото во Градските гробишта се предвидува да се врши преку:
Вака типизираните операции за работа се превземени од нормативите на ЈП „Паркови и зеленило“ и истите се прилагодени на условите за работа на Градските гробишта.

ПРЕСМЕТКА
Одржување на зеленилото во гробиштата „ Бутел'
Ред.бр.
Вид на операција
површина
во м2
колич. на работа
вкупно површина во м²
ед. цена
ден.
износ
а) Одрзување на зеленилото во градските гробишта “Бутел”
1
Машинско и рачно косење на трева
38602
9 пати
347418
1,70 ден.
590.610,60 ден.
2
Полевање на тревници
38602
21 пати
810642
0,61 ден.
494.491,62 ден.
3
Кроење жива ограда
3712
2 пати
7424
12,25 ден.
90.944.00 ден.
4
Окопување на дрва и грмушки
2158 ком.
2 пати
4316 пати
24,00 ден.
103.584,00 ден.
5
Кроење и кастрење на дрва и грмушки
996 ком.
1 пат
996 ком
52,00 ден.
51.792,00 ден.
Планирани сред. вкупно:
1.331.422,22ден.
б)
Косењена трева и корав помеѓу гробовите и патеките
1
Косење на трева и коров помеѓу гробовите и патеките
300000
2
600000
5,70ден.
3.420.000,00 ден.
СЕ ВКУПНО: а + б =
4.751.422,22 ден.
Одржување на зеленилото во гробиштата „ Ѓорче Петров”
Ред.бр.
Вид на операција
површина
во м2
колич. на работа
вкупно површина во м²
ед. Цена
ден.
износ
а) Одржување на зеленилото во градските гробишта
1
Машинско и рачно косење натрева
1200
9 пати
10800
1,70 ден.
18.360,00 ден.
2
Полевање на тревници
1200
21 пати
25200
0,61 ден.
15.372,00 ден.
3
Окопување на дрва и грмушки
130 ком
2 пати
260
24,00 ден.
6.240,00 ден.
4
Кроење и кастрење на дрва и грмушки
40 ком
1 пат
40
52,00 ден.
2.080,00 ден.
Планирани сред.вкупно:42.052.00ден
б) Косење на трева и корав помеѓу гробовите и патеките
1
Косење на трева и коров помеѓу гробовите и патеките
30690
2 пати
613800
5,70 ден.
349.866,00 ден.
СЕ ВКУПНО: а + б =
391.918,00 ден.
Одржување на зеленилото во гробиштата „ Камник”
Ред.бр.
Вид на операција
површина во м2
колич. на работа
вкупно површина во м²
ед. Цена
ден.
износ
1
Косење на трева и коров помеѓу гробовите и патеките
13000
2 пати
26000
5,70 ден.
148.200,00ден..
СЕ ВКУПНО:
148.200,00 ден.

Рекапитулар:
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Бутел”
4.751.422,22ден
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Ѓорче
Петров”
391.918,00ден
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Камник”
148.200,00ден.
Вкупно:
5.291.540,22ден
ДДВ 5%:
952.477,24ден
Се Вкупно:
6.244.017,46 ден.
3. Одржување на водоводната мрежа

Водоводната мрежа во Градските гробишта Бутел е напојувана од сопствен водовод, кој се снабдува со бунарска вода со помош на електрични пумпи.
Гробиштата Ѓорче Петров се приклучени на градскиот водовод, но поради немање на доволно јак притисок се користат електрични пумпи. Во одржувањето на водоводната мрежа на градските гробишта спаѓа потрошената електрична енергија за напојување на електричните пумпи и интервенциите за поправка на евентуалните дефекти.
П Р Е С М Е Т К А
- Одржување на водоводна мрежа во гробиштата „Бутел“
Ред.бр.
Трошоци за одржување водоводна мрежа
единица
мерка
ед.цена
ден.
вкупно
1Потрошена ел.енергија за пумпна станица Бутел
За 6 месеци
5.000,00
30.000,00 ден.
2Вонредни интервенции на пумпна станица
2 пати
15.000,00
30.000,00 ден.
3Редовни и вонредни интер-
венции за водоводна инст-
алација
5 пати
10.000,00
50.000,00 ден.
СЕ ВКУПНО
110.000,00 ден.
-Одржување на водоводна мрежа во гробиштата „Ѓорче Петров“
Ред
бр.
Трошоци за одржување водоводна мрежа
единица
мерка
ед.цена
ден.
вкупно
1Потрошена ел.енергија за пумпна станица .
за 6 месеци
3.000,00
18.000,00 ден
2Вонредни интервенции на пумпна станица
2 пати
15.000,00
30.000,00 ден
3Редовни и вонредни интервенции за
водоводна инсталација
3 пати
10.000,00
30.000,00 ден
СЕ ВКУПНО
78.000,00 ден
- Одржување на водоводна мрежа во гробиштата „Камник“
Ред
бр.
Трошоци за одржување водоводна мрежа
единица
мерка
ед.цена
ден.
вкупно
1Потрошена вода (од цистерна)
за 6 месеци
3.500,00
21.000,00 ден
СЕ ВКУПНО
21.000,00 ден

Рекапитулар:
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Бутел”
110.000,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Ѓорче
Петров”
78.000,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Камник”
21.000,00 ден.
Вкупно:
209.000,00 ден.
ДДВ 5%:
37.620,00 ден.
Се Вкупно:
246.620,00 ден.
4. Одржување на осветлувањето

Одржувањето на осветлувањето се состои од покривање на трошоците за потрошената електрична енергија што се користи за осветлување на Градските гробишта и тековно одржување во смисла на поправки на евентуални дефекти и промена на прегорените електрични светилки.
П Р Е С М Е Т К А
- Одржување на осветлувањето во гробиштата „Бутел“
Ред
бр.
Трошоци за одржување на осветлувањето
единица
мерка
ед.цена
ден.
вкупно
1Потрошена ел.енергија
за 6 месеци
15.000,00
90.000,00 ден
2Промена на прегорени светилки
6 пати
1.000,00
6.000,00 ден
3Редовни и вонредни интервенции
6 пати
6.000,00
36.000,00 ден
СЕ ВКУПНО
132.000,00 ден
- Одржување на осветлувањето во гробиштата „Ѓорче Петров“
Ред
бр.
Трошоци за одржување на осветлувањето
единица
мерка
ед.цена
ден.
вкупно
1Потрошена ел.енергија
за 6 месеци
3.000,00
18.000,00 ден
2Промена на прегорени светилки
6 пати
500,00
3.000,00 ден
3Редовни и вонредни интервенции
6 пати
4.000,00
24.000,00 ден
СЕ ВКУПНО
45.000,00 ден
Рекапитулар:
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Бутел”
132.000,00 ден.
Одржување на комунална хигиена во гробишта „Ѓорче
Петров”
45.000,00 ден..
Вкупно:
177.000,00 ден.
ДДВ 5%:
31.860,00 ден.
Се Вкупно:
208.860,00 ден.
5. Други работи кои се јавуваат како одржување на гробиштата

Како други работи кои се јавуваат како одржување на гробиштата е одржувањето на сообраќајниците под што се подразбира крпењето на дупките на сообраќајниците и патиштата во гробиштата Бутел и тампонирање(посипување со тампон) на патиштата во градските гробишта.


П Р Е С М Е Т К А
- Други работи кои се јавуваат како одржување на гробиштата

Ред
бр.
Останати трошоци
единица
мерка
ед.цена
ден.
вкупно
1Одржување на сообраќајници
-крпење на дупки
100
1.400,00
140.000,00 ден
-тампонирање на патеки
1.500 м2
350,00
525.000,00 ден
ВКУПНО
ДДВ18%
СЕ ВКУПНО
665.000,00 ден
119.700,00 ден
784.700,00 ден
За одржување на гробишта
1. Одржување на комунална хигиена
17.581.851,00 ден.
2 Одржување на зеленилото
6.244.017,00 ден.
3 Одржување на водоводната мрежа
246.620,00 ден.
4 Одржување на осветлувањето
208.860,00 ден.
5. Други работи ко се јавуваат како
одржување на гробиштата
784.700,00 ден.
Вкупно:
25.066.048,00 ден.
6. Извршител на програмата
Извршител на програмата е управителот на градските гробишта АД Бутел – избран по пат на јавен конкурс.

7. Надзор над извршувањето на програмата
Надзор над извршувањето на оваа програма врши Секторот за комунални работи.
Инспекциски надзор, согласно Законот, вршат комуналните инспектори на Град Скопје.

8. Финансирање на програмата
Финансирањето за активностите за редовно одржување на градските гробишта, во програмираниот период, ќе се врши преку Буџетот на Град Скопје за 2011 година и од други извори согласно Законот врз основа на месечни фактури за извршена работа.

9. Преодни одредби
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје”.

Број 07- 2724/1
7 јули 2011 година
С к о п ј е


СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М-р Ирена Мишева, с.р.

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 05.02) dhe në lidhje me nenin 5 të Ligjit për varrezat dhe shërbimet funerale (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 86/2008,156/2010), Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e dyzetegjashtë, të mbajtur më 7 korrik 2011 solli

P R O G R A M
për mirëmbajtje të varrezave të qytetit në Shkupit për periudhën
korrik - dhjetor 2011

HYRJE
Me këtë program përcaktohet lloji dhe vëllimi i aktiviteteve të domosdoshme për mirëmbajtje të rregullt të varrezave në territorin e Qytetit të Shkupit.
Varrezat e qytetit janë me sipërfaqe të përgjithshme prej 840.000 m2, në tre lokalitete: Butel, Gjorce Petrov dhe Kamnik.
Varrezat „Butel” përfshijnë sipërfaqe prej 630.000 m2 prej të cilave 42.589 m2 janë sipërfaqe të komunikacionit, 41.220 m2 sipërfaqe të gjelbëruara dhe 450.000 m2 varreza (74.890 varreza).
Varrezat „Gjorce Petrov” përfshijnë sipërfaqe prej 170.000 m2 prej të cilave 1.800 m2 janë sipërfaqe të komunikacionit dhe 43.986 m2 varreza (7.331 varreza).
Varrezat „Kamnik“ përfshijnë sipërfaqe prej 55.000 m2 prej të cilave 975 m2 janë sipërfaqe të komunikacionit dhe 29.616 m2 varreza (4.936 varreza).
Me këtë Program në varrezat e qytetit do të realizohen punët lidhur me mirëmbajtjen e:
Për shkak të harmonizimit të problematikës së varrezave dhe shërbimeve funerale me dispozitat e Ligjit për varrezat dhe shërbimet funerale (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 86/2008,156/2010), dimensionimi i aktiviteteve, dhe në përputhje me këtë edhe të mjeteve, ky Program është përcaktuar në nivel gjysmë vjetor.

1. Mirëmbajta e higjienës komunale
Mirëmbajta e higjienës komunale në varrezat “Butel”, „Gjorce Petrov “ dhe „Kamnik” nënkupton:
Larja dhe pastrimi i rrugëve të komunikacionit realizohet në periudhën prej 01 prilli deri më 31 tetor ose shtatë muaj në vit, kurse prej 01 nëntori deri më 31 mars realizohet vetëm pastrimi me fshirje të rrugëve kryesore të komunikacionit dhe sipas nevojës edhe pastrimi i dëborës.
- Pastrimi, mbledhja dhe ngarkimi si dhe transportimi prej varrezave të qytetit do të realizohet në mënyrë permanente gjatë tërë vitit.
Gjatë periudhës së programuar prej varrezave Butel” parashikohet që të mënjanohet një sasi prej 1.675 m3 të mbeturinave. Këto sasi janë të llogaritura në bazë të 8 varrimeve mesatare në ditë, 20 përkujtime, 6 ditë të festave fetare, 104 vizitave në ditët e shtuna dhe të diela, me gjithsej 2,951,000 vizitorë të pranishëm në nivel vjetor.

Prej varrezave „Gjorce Petrov” parashikohet që të mënjanohet një sasi prej 451 m3 të mbeturinave. Këto sasi janë të llogaritura në bazë të 1,5 varrimeve mesatare në ditë, 5 përkujtime, 6 ditë të festave fetare, 104 vizitave në ditët e shtuna dhe të diela, me gjithsej 549,900 vizitorë të pranishëm në nivel vjetor.

Prej varrezave „Kamnik” parashikohet që të mënjanohet një sasi prej 118 m3 të mbeturinave. Këto sasi janë të llogaritura në bazë të 0,5 varrimeve mesatare në ditë, 2 përkujtime, 6 ditë të festave fetare, 104 vizitave në ditët e shtuna dhe të diela, me gjithsej 238,000 vizitorë të pranishëm në nivel vjetor.
Pastrimi i dëborës në kushte dimërore do të realizohet në mënyrë makinerike në rrugët kryesore të komunikacionit dhe në mënyrë manuale përgjatë shtigjeve dhe rrugëve anësore të komunikimit.

LLOGARITJA
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Butel”
Nr. ren.
Lloji i operacionit
sipërfaqja në m2
Sasia e punës
Gjithsej sipërfaqe
m2
çmimi për njësi.
Shuma
a)Mirëmbajtja e higjienës komunale të rrugëve të komunikacionit:
- Pastrimi manual me zorrë dhe pastrimi i rrugëve
11965
14 herë
167510
4,00 den.
670.040,00 den.
-
Vetëm pastrimi i rrugëve
42589
50 herë
2129450
0,60 den.
1.277.670,00 den.
Mjete të planifikuara gjithsej
1.947.710,00 den.
b) mbledhja, ngarkimi dhe transporti i mbeturinave:
- Mbledhja e mbeturinave
630.000
4 herë
2520000
3,78 den
9.525.600,00 den.
-
Ngarkimi dhe transporti i mbeturinave nga varrezat
69.8m³gjatë një mënjanimi
24 herë
1675m3
567,00 den.
949.725,00 den.
Gjithsej mjete të planifikuara:
10.475.325,00 den.
c)Pastrimi i dëborës në kushte dimërore
-
Pastrimi manual i dëborës
42589
10 herë
425890
0,60 den.
255.534,00 den.
-Pastrimi makinerik i dëborës
11965
10 herë
119650
0.84 den.
100.506,00 den.
Mjete të planifikuara gjithsej
356.040,00 den.
TOTAL GJITHSEJ: a + b + c =
12.779.075,00 den.
Mirëmbajtja e higjienë komunale në varrezat “Gjorce Petrov”

Nr. ren.
Lloji i operacionit
sipërfaqja në m2
Sasia e punës
Gjithsej sipërfaqe
m2
çmimi për njësi.
Shuma
a)Mirëmbajtja e higjienës komunale të rrugëve të komunikacionit:
-
Pastrimi manual me zorrë dhe pastrimi i rrugëve
1800
14 herë
25200
4,00 den.
100.800,00 den.
-
Vetëm pastrimi i rrugëve
1800
50 herë
90000
0,60 den.
54.000,00 den.
Mjete të planifikuara gjithsej
154.800,00 den.
b) mbledhja, ngarkimi dhe transporti i mbeturinave:
-
Mbledhja e mbeturinave
170000
4 herë
680000
3,78 den.
2.570.400,00den .
-
Ngarkimi dhe transporti i mbeturinave nga varrezat
18.8m³ gjatë një mënjanimi
24 herë
451m3
567,00 den.
255.771,00 den.
Gjithsej mjete të
2.826.117,00 den.
c)Pastrimi i dëborës në kushte dimërore
-
Pastrimi manual i dëborës
1800
10 herë
18000
0,60 den.
10.800.00 den.
-
Pastrimi makinerik i dëborës
1800
10 herë
18000
0.84 den.
15.120,00 den.
Mjete të planifikuara gjithsej
25.920,00 den.
TOTAL GJITHSEJ: a + b + c =
3.006.837,00 den.
Mirëmbajtja e higjienë komunale në varrezat „Kamnik”

Nr. ren.
Lloji i operacionit
sipërfaqja në m2
Sasia e punës
Gjithsej sipërfaqe
m2
çmimi për njësi.
Shuma
a)Mirëmbajtja e higjienës komunale të rrugëve të komunikacionit:
-Pastrimi manual me zorrë dhe pastrimi i rrugëve
600
14 herë
8400
4,00 den.
33.600,00 den.
-
Vetëm pastrimi i rrugëve
600
50 herë
30000
0,60 den.
18.000,00 den.
Mjete të planifikuara gjithsej
51.600,00 den.
b)mbledhja, ngarkimi dhe transporti i mbeturinave:
-Mbledhja e mbeturinave
55000
4 herë
220000
3,78 den.
831.600,00 den.
-
Ngarkimi dhe transporti i mbeturinave nga varrezat
4.9m³ gjatë një mënjanimi
24 herë
118m3
567,00den.
66.907,00den.
Gjithsej mjete të
898.506,00 den.
v)Pastrimi i dëborës në kushte dimërore
-
Pastrimi manual i dëborës
600
10 herë
6000
0,60 den.
3.600,00 den.
Pastrimi makinerik i dëborës
600
10 herë
6000
0.84den.
5.040,00 den.
Mjete të planifikuara gjithsej
8.640,00 den.
TOTAL GJITHSEJ: a + b + c = 958.887.75
958.746,00den.
Rekapitular:
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Butel”
12.779.075,00 den
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Gjorce Petrov”
3.006.837,00 den.
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Kamnik”
958.746.00 den..
Gjithsej:
16.744.658,00 den.
TVSH 5%:
837.232,90 den.
Total gjithsej:
17.581.891,00 den.
2. Mirëmbajtja e gjelbërimit
- Mirëmbajtja e gjelbërimit në Varrezat e qytetit parashikohet që të realizohet përmes:

Operacionet e tipizuara në mënyrë të tillë janë të ndërmarra nga normativat e NP „Parqet dhe gjelbërime” dhe të njëjtit janë të adaptuara ndaj kushteve për punë të Varrezave të qytetit.


LLOGARITJE
Mirëmbajtja e gjelbërimit në varrezat „Butel”
Nr. ren.
Lloji i operacionit
sipërfaqja në m2
Sasia e punës
Gjithsej sipërfaqe
m2
çmimi për njësi.
Shuma
a)Mirëmbajtja e gjelbërimit në varrezat e qytetit “Butel”
1
Kositje manuale dhe makinerike
38602
9 herë
347418
1,70 den.
590.610,60 den.
2
Ujitja e sipërfaqeve me barë
38602
21 herë
810642
0,61 den.
494.491,62 den.
3
Krasitja e rrethojave të gjalla
3712
2 herë
7424
12,25 den.
90.944.00 den.
4
Gërmimi i drunjve dhe kaçubave
2158 kom.
2 herë
4316 pati
24,00 den.
103.584,00 den.
5
Krasitja e drunjve dhe kaçubave
996 kom.
1 herë
996 kom
52,00 den.
51.792,00 den.
Gjithsej mjete të planifi.
1.331.422,22den.
b)
Kositja e barit dhe hapësirës në mes varreve dhe shtigjeve
1
Kositja e barit dhe barojave në mes varreve dhe shtigjeve
300000
2
600000
5,70 den.
3.420.000,00 den.
TOTAL GJITHSEJ: a + b =
4.751.422,22 den.
Mirëmbajtja e gjelbërimit në varrezat e qytetit „Gjorce Petrov”
Nr. ren.
Lloji i operacionit
sipërfaqja në m2
Sasia e punës
Gjithsej sipërfaqe
m2
çmimi për njësi.
Shuma
a) Mirëmbajtja e gjelbërimit në varrezat e qytetit „Gjorce Petrov”
1
Kositje manuale dhe makinerike
1200
9 herë
10800
1,70 den.
18.360,00 den.
2
Ujitja e sipërfaqeve me barë
1200
21 herë
25200
0,61 den.
15.372,00 den.
3
Gërmimi i drunjve dhe kaçubave
130 kom
2 herë
260
24,00 den.
6.240,00 den.
4
Krasitja e drunjve dhe kaçubave
40 kom
1 herë
40
52,00 den.
2.080,00 den.
Gjithsej mjete të planifi.
42.052.00den.
b)
Kositja e barit dhe hapësirës në mes varreve dhe shtigjeve
1
Kositja e barit dhe barojave në mes varreve dhe shtigjeve
30690
2 herë
613800
5,70 den.
349.866,00 den.
TOTAL GJITHSEJ: a + b =
391.918,00 den.

Mirëmbajtja e gjelbërimit në varrezat e qytetit „ Kamnik”
Nr. ren.
Lloji i operacionit
sipërfaqja në m2
Sasia e punës
Gjithsej sipërfaqe
m2
çmimi për njësi.
Shuma
1
Kositja e barit dhe hapësirave në mes varrezave dhe shtigjeve
13000
2 herë
26000
5,70 den.
148.200,00den..
TOTAL GJITHSEJ:
148.200,00 den.
Rekapitular:
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Butel”
4.751.422,22den
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Gjorce Petrov”
391.918,00den
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Kamnik”
148.200,00den
Gjithsej:
5.291.540,22den
TVSH 5%:
952.477,24den
Total gjithsej:
6.244.017,46 den.
3. Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit

Rrjeti i ujësjellësit në Varrezat e qytetit Butel është furnizuar nga ujësjellësi i varrezave që furnizohet nga uji i puseve me ndihmë të pompave elektrike.
Varrezat Gjorce Petrov janë të kyçura në ujësjellësin e qytetit por për shkak të mungesës së presionit të fuqishëm shfrytëzohen pompa elektrike. Në mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit në varrezat e qytetit bën pjesë edhe energjia e shpenzuar elektrike për furnizim të pompave dhe intervenimet për riparim të defekteve eventuale.

LLOGARITJA
- Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit në varrezat „Butel”
Nr. ren.Shpenzime për mirëmbajtje të rrjetit të ujësjellësitnjësia masëçmimi për njësi.gjithsej
1Energjia e elektrike e shpenzuar për stacionin e pompës .
Për 6 muaj
5.000,00
30.000,00 den.
2Intervenime të jashtëzakonshme në stacionin e pompës
2 herë
15.000,00
30.000,00 den.
3Intervenime të jashtëzakonshme dhe të rregullta për instalimin e ujësjellësit
5 herë
10.000,00
50.000,00 den.
TOTAL GJITHSEJ:
110.000,00 den.
- Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit në varrezat „Gjorce Petrov”

Nr. ren.Shpenzime për mirëmbajtje të rrjetit të ujësjellësitnjësia masëçmimi për njësi.gjithsej
1Energjia e elektrike e shpenzuar për stacionin e pompës .
Për 6 muaj
3.000,00
18.000,00 den
2Intervenime të jashtëzakonshme në stacionin e pompës
2 herë
15.000,00
30.000,00 den
3Intervenime të jashtëzakonshme dhe të rregullta për instalimin e ujësjellësit
3 herë
10.000,00
30.000,00 den
TOTAL GJITHSEJ:
78.000,00 den
- Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit në varrezat „Kamnik”

Nr. ren.Shpenzime për mirëmbajtje të rrjetit të ujësjellësitnjësia masëçmimi për njësi.gjithsej
1Uji i shpenzuar (nga cisterna)
Për 6 muaj
3.500,00
21.000,00 den
TOTAL GJITHSEJ:
21.000,00 den
Rekapitular:
Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit në varrezat „Butel”
110.000,00den.
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Gjorce Petrov”
78.000,00den.
Mirëmbajtja e higjienës komunale në varrezat „Kamnik”
21.000,00 den
Gjithsej:
209.000,00 den
TVSH 5%:
37.620,00 den
Total gjithsej:
246.620,00 den
4. Mirëmbajtja e ndriçimit

Mirëmbajtja e ndriçimit përfshin mbulimin e shpenzimeve për energjinë e shpenzuar elektrike që shfrytëzohet për ndriçimin e Varrezave të qytetit dhe mirëmbajtjen e rregullt në kuptim të riparimeve të defekteve eventuale dhe zëvendësimin e poçeve të skaduar elektrike.

LLOGARITJA
- Mirëmbajtja e ndriçimit në varrezat „Butel”

Nr. ren.
Shpenzime për mirëmbajtje të ndriçimit
njësia masë
çmimi për njësi.
gjithsej
1Energjia e shpenzuar elektrike
Për 6 muaj
15.000,00
90.000,00 den
2Zëvendësimi i poçeve të skaduar
6 herë
1.000,00
6.000,00 den
3Intervenime të rregullta dhe të jashtëzakonshme
6 herë
6.000,00
36.000,00 den
TOTAL GJITHSEJ:
132.000,00 den
- Mirëmbajtja e ndriçimit në varrezat „Gjorce Petrov”
Rekapitular:
Mirëmbajtja e ndriçimit në varrezat „Butel”
132.000,00 den
Mirëmbajtja e ndriçimit në varrezat „Gjorce Petrov”
45.000,00 den
Gjithsej:
177.000,00 den.
TVSH:
31.860,00 den.
Total gjithsej:
208.860,00 den.
5. Punë të tjera që shfaqen gjatë mirëmbajtjes së varrezave

Si punë të tjera që paraqiten gjatë mirëmbajtjes së varrezave janë mirëmbajtja e rrugëve që përfshin sanacionin e gropave në rrugët qasës në varrezat Butel dhe tamponimin (mbulimin me tampon) të rrugëve në varrezat e qytetit.


LLOGARITJA

- Punë të tjera që shfaqen gjatë mirëmbajtjes së varrezave

R E K A P I T U L A R
Për mirëmbajtje të varrezave të qytetit
1. Mirëmbajtja e higjienës komunale
17.581.851,00 ден.
2 Mirëmbajtja e gjelbërimit
6.244.017,00 ден.
3 Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
246.620,00 ден.
4 Mirëmbajtja e ndriçimit
208.860,00 ден.
5. Punë të tjera që shfaqen gjatë mirëmbajtjes së
784.700,00 ден.
Gjithsej:
25.066.048,00 ден.
6. Realizues i programit
Realizues i programit është drejtuesi i varrezave të qytetit SHA Butel i zgjedhur përmes konkursit publik.

7. Mbikëqyrja e realizimit të programit
Mbikëqyrje mbi realizimin e këtij programi kryen Sektori për punë komunale.
Mbikëqyrje inspektuese, në pajtim me Ligjin,kryejnë inspektorët komunal të Qytetit të Shkupit.

8. Financimi i programit
Financimi i aktiviteteve për mirëmbajtje të rregullt të varrezave të qytetit, në periudhën e programuar, do të realizohet përmes Buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2011 dhe nga burime të tjera në pajtim me Ligjin.

9. Dispozitat kalimtare
Ky program hyn në fuqi në ditën e shpalljes së “ Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit”.