ЕЛЕКТРОНСКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

Година: 2015 Број: 9
Датум на издавање: 06/30/2015

Општина: Совет на Град Скопје
Тип:Одлука

Наслов: ОДЛУКА за примање на донација на спомен обележје на Македонците бегалци од Граѓанската војна во Грција во 1948 година
Текст:Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 05/02), а во врска со член 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (“Службен весник на Република Македонија”,бр.47/06,86/08,51/11и28/14),Советот на Град Скопје на четириесет и осмата седница, одржана на 29 јуни 2015 година, донесе

ОДЛУКА
за примање на донација на спомен обележје на
Македонците бегалци од Граѓанската војна во Грција во 1948 година


Член 1
Со оваа Одлука Градот Скопје прима донација на спомен обележје на Македонците бегалци од Граѓанската војна во Грција во 1948 година од Здружението за духовно обединување на Сетинци - Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија - Скопје во форма на скулптурална композиција изработена во бронза и поставена на постамент.

Член 2
Се овластува Градоначалникот на Град Скопје да склучи Договор со давателот на донацијата, со кој ќе се регулира намената и начинот на користење на донацијата.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Град Скопје“.

Број 07– 5733 /1
29 јуни 2015 година
С к о п ј е
СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
м-р Ирена Мишева,c.p

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 5/02) dhe në lidhje me nenin 7 të Ligjit për donacione dhe sponzorime në veprimtaritë publike (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 47/06, 86/08), Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e dyzetetetë, të mbajtur më 29 qershor 2015 , solli

VENDIM
për pranim të donacionit të monumentit përkujtimorë për
Refugjatët maqedonas nga Lufta qytetare në Greqi gjatë vitit 1948


Neni 1
Me këtë vendim, Qyteti i Shkupit pranon donacionin e monumentit përkujtimorë për Refugjatët maqedonas nga Lufta qytetare në Greqi gjatë vitit 1948 nga “Shoqëria për bashkim shpirtërorë të Stinci – Popadinci dhe Krushoradi nga Lerini në Maqedoni – Shkup” në formë të kompozicionit skulpturorë, të punuar nga bronzi dhe të vendosur në postament.

Neni 2
Autorizohet Kryetari i Qytetit të Shkupit që të lidh Kontratë me ofruesin e donacionit, me të cilën do të rregullohet qëllimi dhe mënyra e shfrytëzimit të donacionit.

Neni 3
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit”.