ЕЛЕКТРОНСКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

Година: 2012 Број: 8
Датум на издавање: 06/20/2012

Општина: Совет на Град Скопје
Тип:Одлука

Наслов: Одлука за определување и промена на имиња на улици, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Град Скопје
Текст:Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“број 5/02) и член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ„ бр. 66/04, 55/07,145/10 и 136/11) Советот на Град Скопје на шеесет и шестата седница, одржана на 14 јуни 2012 година, донесе
Р.бр.досегашно иметех.бр.ново иметех.бр.
1Маршал Тито0100Македонија 0100
2Мито Хаџивасилев Јасмин0001Св. Кирил и Методиј 0001
3Водњанска0249Мајка Тереза 0249
4Стив Наумов и
Војвода Васил Аџиларски
1493 0490Филип Втори Македонски 0490
5Салвадор Аљенде0431Тодор Александров 0431
6Бихачка0254Павел Шатев 0254
7Адолф Циборовски1249Војвода Васил Чакаларов 1249
8Мексичка 0924Петре Пирузе 0924
9Првомајска 0470Борис Трајковски 0470
10Железничка 0256Јордан Мијалков 0256
1127 Март 0239Никола Кљусев 0239
12Војводина 1491Киро Глигоров 1491
13Социјалистичка зора 1258Христо Батанџиев 1258
14Ленинова 0217Аминта III 0217
15Жарко Зрењанин 1412Антон Димитров 1412
16Ратко Митровиќ 1362Иван Хаџиниколов 1362
17Каирска 0290Генерал Михајло Апостолски 0290
18Драчевска 1431Јустинијан I 1431
19Шуто Оризари 1210Индира Ганди 1210
20Вергино 0148Фан Ноли 0148
21Дрварска 0121Азем Хајдари 0121
22Подграѓе 0107Салих Асим 0107
23Роман Каскалиевиќ 086013 Август-Охридски договор 0860
24Рифат Бурџевиќ 0129Исмаил Кадаре 0129
25Севастополска 0131Кумбара 0131
26Васил Чакаларов 0768Роналд Реган 0768
27Павел Шатев
0286
Владимир Полежиновски 0286
28Мајка Тереза
0289
Адолф Циборовски 0289
29Христо Батанџиев
1113
Галичник- нов дел 1123
30 Ленинградска 0018Стив Наумов 0018
31Постоечка со број се протега
од Партизанска до
Димитрие Чуповски
1736Мито Хаџивасилев Јасмин 1736
Мостови
Р.бр.
досегашно име
ново име
1
Република
Мајка Тереза
2
Близнак
Тодор Александров
Член 2

На парковскиот простор на аголот помеѓу улиците „Самоилова„ и „Св.Прохор Пчински„ му се определува име „Мустафа Кемал Ататурк„.
Член 3

Се задолжува Градоначалникот на Град Скопје да ги преземе потребните активности за реализација на оваа Одлука, согласно Закон.
Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Град Скопје“.
VENDIM
pлr pлrcaktimin e emrave tл rrugлve, shesheve, urave dhe objekteve tл tjera infrastrukturore nл territorin e Qytetit tл Shkupit


Neni 1

Me kлtл vendim kryhet ndryshimi i emrave nл rrugлt dhe urat e mлposhtme nл territorin e Qytetit tл Shkupit:

RRUGЛ
N.r.
Emri i deritanishлm
N.tek.
Emri i riN.tek.
1
Marshall Tito
0100
Maqedonia
0100
2
Mito Haxhivasilev Jasmin
0001
Shлn. Qirili dhe Metodij
0001
3
Vodnjanska
0249
Nлnл Tereza
0249
4
Stiv Naumov dhe Vojvoda Vasil Axhillarski
1439 0490
Filipi II
0490
5
Salvador Aljende
0431
Todor Aleksandrov
0431
6
Bihaзka
0254
Pavel Shatev
0254
7
Adolf Ciborovski
1249
Vojvoda Vasil Зakalarov
1249
8
Meksiзka
0924
Petre Piruze
0924
9
Prvomajska
0470
Boris Trajkovski
0470
10
Zhelezniзka
0256
Jordan Mijalkov
0256
11
27 Mars
0239
Nikolla Kljusev
0239
12
Vojvodina
1491
Kiro Gligorov
1491
13
Socijalistiзka zora
1258
Hristo Batanxhiev
1258
14
Leninova
0217
Aminta III
0217
15
Zharko Zrenjanin
1412
Anton Dimitrov
1412
16
Ratko Mitroviq
1362
Ivan Haxhinikollov
1362
17
Kairska
0290
Gjeneral Mihajlo Apostolski
0290
18
Draзevska
1431
Justinian I
1431
19
Shuto Orizari
1210
Indira Gandi
1210
20
Vergino
0148
Fan Noli
0148
21
Drvarska
0121
Azem Hajdari
0121
22
Podgragje
0107
Salih Asim
0107
23
Roman Kaskalieviq
0860
13 Gushti-Marrлveshja e Ohrit
0860
24
Rifat Burxheviq
0129
Ismail Kadare
0129
25
Sevastopolska
0131
Kumbara
0131
26
Vasil Зakalarov
0768
Ronald Regan
0768
27
Pavel Shatev
0286
Vladimir Polezhanovski
0286
28
Nлnл Tereza
0289
Adolf Ciborovski
0289
29
Hristo Batanxhiev
1113
Galiзnik – pjesa e re
1113
30
Leningradska
0018
Stiv Naumov
0018
31
Ekzistuesja me numлr shtrihet nga “Partizanska” deri te “Dimitrija Зupovski”
1736
Mito Haxhivasilev Jasmin
1736
URA
N.r.
Emri i deritanishлm
Emri i ri
1
Republika
Nлnл Tereza
2
Bliznak
Todor Aleksandrov
Neni 2